„MAGYAR A NYERŐ” online PROGRAM részvételi szabályzata

Hatályos: 2024. június 28-tól

1. A program szervezője

1.1. A „MAGYAR A NYERŐ” online Program (továbbiakban: Program) szervezője a „MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. (székhely: 2541 Lábatlan, Rákóczi Ferenc út 105.; cégjegyzékszám: 11-09-016954, képviseli: Benedek Eszter Katalin ügyvezető; a továbbiakban: Szervező).

1.2. A Programhoz kapcsolódó adatkezelést a Szervező, mint adatkezelő, a Program lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az adatfeldolgozást a WEBGARDEN Kft. (Székhely: 1143 Budapest, Stefánia út 16. I. emelet 2/a., Cégyjegyzékszám: 01-09-905976, képviseli: Kodolányi Endre ügyvezető), mint a Programban a Szervező közreműködője (a továbbiakban: Lebonyolító) végzi.

A Lebonyolító felelős különösen a következő feladatok teljesítéséért:

 • weboldal megfelelő technikai működése
 • weboldal működési problémák elhárítása
 • promóciók indítása, zárása, követése, adatok feldolgozása

2. A Programban résztvevő személyek

2.1. A Programban részt vehet minden cselekvőképes, magyarországi lakcímmel rendelkező 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: Felhasználó), aki a Program időtartama elektronikusan regisztrál a magyaranyero.hu domain alatti weboldalon (a továbbiakban: Weboldal).

2.2. A Programban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, azok leányvállalatai, illetve a Program szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, és mindezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott hozzátartozói.

3. A Program időtartama

A Program, 2021. november 23. 00 óra 00 perctől visszavonásig tart.

4. A Program célja

4.1. A Program létrehozásának és működtetésének alapvető és kiemelt célja a közösségépítés annak érdekében, hogy a Szervező a saját és Partnerei szolgáltatásait, termékeit népszerűsítse. Ennek érdekében a Szervező célja, hogy a jelen Szabályzatban, illetve a Programra vonatkozó Adatkezelési Tájákoztatóban rögzítettek szerint a Programban regisztrált Felhasználók előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, kifejezett hozzájárulása alapján, önkéntesen megadott személyes adataik felhasználásával marketing adatbázist építsen. A Program keretében a Szervező személyre szabott és a Felhasználó érdeklődésének megfelelő célzott reklámokat, ajánlatokat, tartalmakat küld a Programmal, illetve a Szervező, valamint a Szervező partnerei (a továbbiakban: Partner) szolgáltatásaival, termékeivel kapcsolatban a Felhasználó által megadott e-mail címre (a továbbiakban: eDM megkeresés).

4.2. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes szabályokat a Program Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza: https://magyaranyero.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

4.3. A Programban résztvevő Felhasználók a Weboldalon a regisztrációt követően:

 • jogosulttá válnak a nem publikus tartalmak elérésére.
 • jogosulttá válnak a Program felületén található kérdőívek kitöltésére.
 • jogosulttá válnak a Programon belül meghirdetett nyereményjátékokban történő részvételre. Az aktuális nyereményjátékok részleteit és feltételeit az adott nyereményjátékra vonatkozó játékszabályzat tartalmazza.

4.4. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az eDM megkeresések küldése a Szervező jogos üzleti érdekén alapul és megítélése szerint a Felhasználónak is érdeke fűződik ahhoz, hogy bizonyos időközönként a Szervező és a Partnerek szolgáltatásaival, termékeivel, ajánlataival és a Programmal kapcsolatban profilalkotáson alapuló, személyre szabott marketing megkereséseket kapjon, és ezáltal könnyen és időben értesüljön az érdeklődési köréhez kapcsolódó újdonságokról, változásokról, ajánlatokról, lehetőségekről. Az eDM megkeresésekben található cikkszerű tartalmak teljes terjedelmükben a Weboldalon érhetők el. Tekintettel arra, hogy az eDM megkeresés küldéséhez kapcsolódó adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke, a Felhasználónak bármikor lehetősége van tiltakozni személyes adatai eDM megkeresés küldés céljából történő felhasználása ellen, amely esetben Szerevező haladéktalanul törli az adatait a vonatkozó adatbázisból és a továbbiakban nem küld részére eDM megkeresést. Az eDM megkeresés küldésével összefüggő adatkezelés további feltételeit az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza.

5. A Programban való részvétel feltételei

5.1. A Programban csak érvényes regisztrációval, valamint a jelen Részvételi szabályzat, illetve az Adatkezelési tájékoztató elfogadásával lehet részt venni. A részvételhez a Felhasználónak regisztrálnia kell a Weboldalon a "Regisztráció" menüpont alatt, amely során meg kell adnia a jelen pontban meghatározott személyes adatok közül a kötelezően megadandó adatokat, valamint lehetősége van megadnia az ott megjelölt további adatokat. A Regisztráció során a megfelelő mező megjelölésével a Felhasználó elfogadja a jelen Részvételi szabályzatban rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul személyes adatainak az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal és feltételekkel történő kezeléséhez.

5.2. Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok utóbb valótlannak bizonyulnak, úgy ennek minden következményét a Felhasználó, mint adatszolgáltató viseli. A Felhasználó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.3. A Szervező nem ajánlja a Programban való részvételt harmadik személy által regisztrált e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet vesz igénybe a Felhasználó, a regisztráció előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását. A Programmal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

5.4. A Programban való részvétellel a Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldal tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége az Internet kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

5.5. A regisztráció során megadható adatok köre

A Weboldalon történő regisztráció során a következő adatok megadása kötelező:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Születési dátum
 • Irányítószám
 • E-mail cím
 • Jelszó

A Weboldalon történő regisztráció során a következő adat megadása opcionális:

 • Nem

5.6. A Felhasználó a regisztráció során a nyilatkozattétel céljára szolgáló mező bejelölésével elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Részvételi szabályzatot és az Adatvédelmi tájékoztatót, és azokat önkéntesen és feltétel nélkül elfogadja és hozzájárul fenti személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben a Felhasználó a Részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését, illetve az Adatvédelmi szabályzatot nem fogadja el, a Programban nem jogosult részt venni.

5.7. A regisztrációt követően a Felhasználó által megadott e-mail címre a Szervező automatikus e-mailt küld a regisztráció megerősítéséről. Az értesítésben lévő aktiváló linkre kattintva a Felhasználó az e-mail címet megerősíti és ezzel a regisztrációs folyamatát befejezi. Az aktiváló link 6 óráig él, amennyiben a Felhasználó ezen idő alatt nem erősíti meg a regisztrációját, adatai automatikusan törlésre kerülnek, a Programban ezt követően csak úgy tud részt venni, ha újra beregisztrál.

5.8. Sikeres regisztrációt követően a rendszer létrehozza a Felhasználó felhasználói fiókját (a továbbiakban: Felhasználói fiók), amelybe a Felhasználók e-mail cím és jelszó megadásával léphetnek be. A Felhasználói fiók használata során a Felhasználók:

 • módosíthatják megadott adataikat
 • jelentkezhetnek a Programban meghirdetett nyereményjátékokra
 • leiratkozhatnak az eDM megkeresésről

5.9. A Felhasználók a regisztrált e-mail címük alapján kerülnek azonosításra, így az e-mail cím esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése, elérhetetlensége, kéretlen levelek mappába érkező értesítő) Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

5.10. Felhasználó bármikor kérheti, hogy regisztrációját, valamint az abban tárolt adatait Szervező haladéktalanul törölje, amely kérésének Szervező a beérkezett kérelem megérkezését követően haladéktalanul eleget tesz. Felhasználó a törlést az info@amagyartermek.hu e-mail címen kezdeményezheti. Szervező a jelen pontban foglalt feltételekről és eljárásról a törlési kérelem beérkezését követően válaszüzenetben haladéktalanul tájékoztatja a Felhasználót. A Felhasználó a Programban való részvételre, nyereményre a törlését követően nem jogosult. Amennyiben a Felhasználó valamely, a Program keretében meghirdetett nyereményjátékban nyert és adatainak törlését azt megelőzően kezdeményezi, hogy nyereményét még nem kapta meg, profiljának törlésével a nyereményre való jogosultságát is elveszti.

5.11. Amennyiben a Játékos a Programban történő részvétel ideje alatt azt kéri, hogy a Szervező a továbbiakban ne küldjön részére eDM megkeresést vagy tiltakozik adatai ilyen célú felhasználása miatt, Szervező a Játékos adatait törli az eDM adatbázisából és a jövőben nem küld eDM megkeresést. A Játékos a Szervező elérhetőségeire küldött levélben, a Felhasználói fiókjában, valamint az eDM megkeresésben elhelyezett leiratkozási linken keresztül jelezheti, ha a jövőben nem kíván eDM megkeresést kapni. Szervező a Játékos kérelemének haladéktalanul eleget tesz. Az eDM megkeresés elleni tiltakozás vagy leiratkozás nem érinti a Felhasználó Programban történő részvételét.

6. Nyereményjátékok

6.1. Szervező, illetve a Partnerek (a Szervezővel történő együttműködés keretében) a Program időtartama alatt, a Program Weboldalán keresztül szervezhetnek nyereményjátékokat, amelyek részvételi feltételeit az adott nyereményjátékra vonatkozó játékszabályzat tartalmazza.

6.2. Szervező a Program működése során bármikor közzé tehet saját maga vagy a Partnerek által szervezett nyereményjátékot. Amennyiben a nyereményjátékot valamelyik Partner szervezi, az adott nyereményjáték szervezője, valamint az adott nyereményjáték szerevezéséhez és lebonyolításához szükséges adatok kezelője kizárólag a nyereményjátékot szervező Partner.

6.3. A Programban elérhető nyereményjátékban részt vehet minden Felhasználó (?).

7. a Weboldalon megjelenő tartalmak

7.1. Szervező a Weboldalon a Programmal kapcsolatban, a saját vagy a Partnerek termékeivel szolgáltatásaival kapcsolatban vagy bármilyen más témában cikkeket, interjúkat és más tartalmakat tesz közzé. A Szervező döntése alapján ezek a tartalmak egyes esetekben csak a Felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználók számára érhetőek el.

7.2. A Weboldalon elhelyezett valamennyi tartalom, annak teljes szöveges, grafikai, illetve egyéb megjelenése, a Weboldal szerkezeti felépítése, forráskódja, valamint bármely egyéb szellemi tulajdon szerzői jogi, illetve egyéb jogi védelem alatt áll. A Weboldal tartalmának, illetve a Szervező egyéb szellemi tulajdonának bármely felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8. információ

A Programmal kapcsolatos kérdés esetén a Felhasználó az alábbi elérhetőségen fordulhat a Szervezőhöz: hétfőtől-péntekig 8 – 16 óra között az info@amagyartermek.hu e-mail címen.

9. vegyes rendelkezések

9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Program során bármikor bővítse a Program funkcióinak körét és azt publikusan elérhetővé tegye, vagy zárolt tartalomként kizárólag a regisztrált Felhasználóknak biztosítsa.

9.2. A Program határozatlan időtartamra szól, de bármikor befejezhető, akár a program keretein belül futtatott Nyereményjáték lejártának határideje előtt is vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajtuk kívülálló okok miatt képtelen biztosítani a Program megfelelő lebonyolítását.

9.3. Amennyiben a Program során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Program jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Programot szüneteltesse vagy megszüntesse.

9.4. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Program során, úgy a visszaélést elkövető Felhasználót kizárja a Programból.

9.5. A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező, illetve a Lebonyolító és azok leányvállalatai, valamint a Programban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

9.6. A Programból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Felhasználók, akik a Program működése keretében szervezett nyereményjátékban a Program szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, nem valós e-mail címmel vesznek részt, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.

9.7. Szervező, illetve a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldal, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a Felhasználók téves rendszerüzeneteket kapnak az esetleges nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

9.8. Szervező, illetve Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék.

9.9. Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Felhasználóval kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Felhasználótól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Felhasználót a Programból. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy Felhasználóok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Programmal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.

9.10. Jelen Részvételi szabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Programban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.